Algemene Voorwaarden

Wie is EZERO en wat doen we?

1.1. EZERO voert diverse werkzaamheden uit op het gebied van ICT en evenementen. EZERO ontwikkelt software en/of webapps. EZERO houdt zich bezig met het hosten van je website(s) en voert onderhoud uit van software en onderhoudt ook jouw producten op technisch gebied indien overeengekomen. Daarnaast houdt EZERO zich ook bezig met de consultancy en design op het gebied van webapplicaties. Grafisch of videografisch ontwerpen en produceren kan ook onder de werkzaamheden vallen.

1.2. EZERO voert, zoals gezegd, een verscheidenheid aan werkzaamheden uit specifiek aan jouw wensen 😜

1.3. EZERO verwijst naar onze website (EZERO.nl), inclusief de (toekomstige en (daaraan) gelieerde) sub domeinen en alle andere websites en applicaties voor mobiel of tablet waarmee EZERO-diensten beschikbaar stelt

1.4. Wanneer we “ons of we” zeggen bedoelen we EZERO en wanneer we “je of jullie” zeggen, bedoelen we een “opdrachtgever, gebruiker of klant” van onze diensten, dit kunnen bedrijven, maar ook particulieren zijn.

Hoe kan je ons bereiken?

De eenmanszaak EZERO (hierna “EZERO” of “wij”) staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 54631122 en bij de Belastingdienst, onder nummer NL00200275B17. EZERO is gevestigd aan de Morskade 16 C, 2332 GB te Leiden. Vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden, aankopen, overeenkomsten of abonnementen zijn welkom en kun je naar ons mailen via info@ezero.nl

3.1. Door onze diensten te gebruiken, ga je ermee akkoord dat:

3.1.2. Je deze Algemene Voorwaarden volledig accepteert;

3.1.3. Je ertoe verbindt te betalen voor de diensten die je afneemt en;

3.1.4. Je begrijpt dat door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden een contract, overeenkomst of overeenstemming wordt gevormd.

3.2. EZERO wil graag actueel blijven, dus het kan zijn dat deze Algemene Voorwaarden, ergens in de toekomst kunnen veranderen. De versie die voor jou van toepassing is, is de versie die beschikbaar is op de website op het moment dat jij en wij een overeenkomst sluiten. Als je het daar niet mee eens bent en akkoord gaat met de meest recente Algemene Voorwaarden, vragen wij jou om onmiddellijk (ter stond) te stoppen met het gebruiken van onze diensten.

3.3. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, ga je ermee akkoord dat er geen partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen ons bestaat. Noch jij, noch wij zijn van plan een derde partij in staat te stellen één of meerdere van deze voorwaarden af te dwingen.

3.4. Je moet 18 jaar of ouder zijn om gebruik te kunnen maken van onze diensten. Als je jonger bent, heb je toestemming van je ouder(s) of voogd nodig.

3.5. In sommige gevallen is het noodzakelijk, dat je een account moet aanmaken. We kunnen het aanmaken van je account of de toegang tot onze diensten om welke (legitieme) reden dan ook weigeren.

3.6. Om je account aan te maken, moet je ons de juiste informatie verstrekken (en/of deze regelmatig bijwerken). Zoals tegenwoordig met alles, heb je een wachtwoord nodig om je account aan te maken. Het is belangrijk dat je het veilig en vertrouwd houdt, omdat je verantwoordelijk bent voor alles wat je aanpast binnen de mogelijkheden die je account je biedt. In geval van misbruik of als het gebeurt dat jij je wachtwoord verliest, of als het gestolen raakt, laat het ons zo snel mogelijk weten. Als je wachtwoord is gestolen, raden we je ook aan het zo snel mogelijk te wijzigen.

3.7. Tenzij je onze zakelijke diensten gebruikt, accepteer je dat je onze diensten (services) alleen voor persoonlijk gebruik worden gebruikt en dat je alleen aankopen doet namens jezelf. Je gaat er ook mee akkoord dat de betaling afkomstig is van jou (d.w.z. dat jij de kaarthouder bent of dat de tenaamstelling op jouw naam staat), of dat je het recht hebt om de betaalkaart of betaalapp te gebruiken als deze niet bezit. In het geval dat je uit zakelijk oogpunt handelt en van onze zakelijke diensten (services) gebruik maakt, dient het voor ons herleidbaar te zijn dat jij de wettelijke vertegenwoordiger bent of rechtmatig bent om rechtshandelingen te mogen verrichten, of dat je het recht hebt om de betaalkaart of betaalapp te gebruiken als deze niet bezit.

3.8. We zullen onze diensten leveren in overeenstemming met elke belofte die we hebben gedaan op onze website, in de contacten en in deze Algemene Voorwaarden.

4.1. Ontvang jij onze rekening of een declaratie? We gaan ervanuit dat de rekening of declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum betaald is, tenzij wij onderling hier andere afspraken over hebben gemaakt of op de rekening of declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

4.3. Blijf je in gebreke, dan gaan we over tot invordering. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van jou. Wanneer je in verzuim bent, ben je wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan EZERO. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.4. Mocht je in liquidatie, in faillissement, een beslag of mocht je overgaan naar een surseance van betaling, dan zijn de vorderingen van EZERO op jou onmiddellijk opeisbaar.

4.5. Ben je van plan om geen medewerking te verlenen aan de uitvoering van de opdracht door EZERO, dan ben je nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan ons te betalen.

5.1. Bij het aangaan van de overeenkomst zijn de overeengekomen prijzen en uurlonen gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. We hebben het recht de aan jullie te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 april aan te passen.

6.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt ons aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

6.2. Al onze levertijden in de offertes zijn indicatief en geven jou bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij we onderling uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.3. Al onze aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Onderling moet dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn.

6.4. De op aanbiedingen, offerten en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs exclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

7.1. We kunnen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Geen enkel probleem, dit valt te regelen!

7.2. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van EZERO, geldend voor de periode waarin wij de werkzaamheden verrichten, tenzij we een daarvan afwijkend uurtarief zijn overeengekomen.

8.1. Voor de uitvoering van de opdracht stel je alle informatie die relevant is beschikbaar voor ons.

8.2. Je bent verplicht om alle gegevens en bescheiden, die wij menen nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

8.3. Je staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ons ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

8.4. Je vrijwaart ons voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

8.5. Indien en voor zover je dit verzoekt, retourneert EZERO de betreffende bescheiden.

8.6. Indien je niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door EZERO verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van jullie als opdrachtgever.

9.1. Het staat jullie vrij om de opdracht aan EZERO op elk gewenst moment te beëindigen.

9.2. Wanneer jullie de opdracht intrekken, zijn jullie verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van EZERO te betalen.

9.3. EZERO maakt binnen 14 dagen een eindfactuur op.

10.1. EZERO voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

10.2. EZERO heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

10.3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

10.4. Het is de verantwoordelijkheid van jullie als opdrachtgever dat EZERO tijdig kan beginnen aan de opdracht.

noemde prijs bestaat uit de koopprijs exclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

11.1. De overeenkomst tussen jullie en EZERO wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of dat alle partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

11.2. Zijn alle partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een finale termijn. Bij overschrijding van dit termijn bestaat uit de koopprijs exclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

12.1. Als blijkt dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst, dat het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

12.2. Als alle partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstop van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. EZERO stelt jullie hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Echt waar!

12.3. Als de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht EZERO jullie hierover vooraf schriftelijk in. We gaan niet zomaar iets wijzigen of aanvullen zonder jullie uitdrukkelijke toestemming.

12.4. Als we een vaste vergoeding zijn overeengekomen, geeft EZERO daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.

12.5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan EZERO geen meerkosten in rekening brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan onszelf kunnen worden toegerekend.

13.1. In aanvulling op het bepaalde artikel in 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van ons, in de nakoming van enig verplichting jegens jullie als opdrachtgever niet aan ons kan worden toegerekend in geval van een van de wil van EZERO onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van onze verplichtingen jegens jullie als opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van onze verplichting in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd. Voorbeelden van omstandigheden zijn: wanprestatie van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.

13.2. Mocht er een omstandigheid zich voordoen als hiervoor bedoeld, als gevolg waarvan wij niet aan onze verplichtingen jegens jullie als opdrachtgever kunnen voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.3. EZERO is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als wij als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

14.1. Jullie doen als opdrachtgever afstand van het recht om een schuld aan ons te verrekenen met een vordering op ons als EZERO.

15.1. Jullie doen als opdrachtgever tevens afstand van het recht om de nakoming van enig uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

16.1. Rechten van een van de partijen uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

17.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij wij de schade opzettelijk of met grove schuld hebben veroorzaakt.

17.2. In het geval dat EZERO een schadevergoeding verschuldigd is aan jullie, bedraagt de schade niet meer dan de vergoeding.

17.3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

17.4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als EZERO aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de voor EZERO bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, register of andere zaken.

17.5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van EZERO voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van EZERO.

18.1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door of aan meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan EZERO verschuldigd zijn.

18.2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van jullie als opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van jullie als opdrachtgever als natuurlijk persoon of beiden is gesteld.

18.3. Jullie zijn opdrachtgever en blijven zelfverantwoordelijk voor de gebruiksrechten van afbeeldingen gebruikt voor social media en/ of website(s) tenzij overeengekomen gebruiksrechten (uit databases) nadrukkelijk uit onze overeenkomst gebruikt mogen worden in de vorm van licenties vanuit EZERO.

19.1. EZERO vrijwaart jullie tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door deze wederpartij van deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van EZERO. Deze vrijwaring geldt onverminderd hetgeen in voorgaande artikelen over de aansprakelijkheid is aangegeven.

19.2. Deze vrijwaring geldt niet voor zover jullie niet bekend zijn en evenmin bekend behoorde te zijn met de rechten waarop een dergelijke vordering is gebaseerd.

20.1. Jullie zijn als opdrachtgever verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan ons. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming, zodat we in staat zijn hierop adequaat te reageren.

20.2. Is een klacht gegrond, dan zijn wij alleen gehouden de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals we gezamenlijk zijn overeengekomen.

21.1. De bij EZERO aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van EZERO totdat jullie de gehele afgesproken prijs hebben voldaan. Tot die tijd kunnen jullie je beroepen op jullie eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. Met eigendom op software, code of websites bedoelen we dat, na het voldoen van de gehele afgesproken prijs, je het recht hebt de software te distribueren (gebruiken) of te verveelvoudigen ‘kopiëren’. EZERO behoudt te allen tijde zijn persoonlijkheidsrechten. Dit betekent dat als je onze producten wilt inzetten voor andere doelstellingen dan overeengekomen (bijvoorbeeld doorverkopen of aanpassen) dit in overeenstemming moet gebeuren. Indien een licentie is overeengekomen dan behoudt EZERO in elk opzicht eigendom.

21.2. Indien afgesproken, de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, hebben wij het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat jullie het overeengekomen deel alsnog hebben betaald. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate (af)levering kan in dat geval niet aan ons worden tegengeworpen.

21.3. Wij zijn niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud aan jullie geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.

21.4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet volgens afspraak is voldaan, heeft EZERO het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat jullie volledig en alles volgens afspraak heeft betaald.

21.5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van jullie als opdrachtgever, zijn de verplichtingen van jullie onmiddellijk opeisbaar.

22.1. Op de gesloten overeenkomst tussen ons beiden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.2. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

22.2. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

22.3. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.

23.1. Tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behouden wij, EZERO, alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen-en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, frameworks, code, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.

23.2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van EZERO worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

23.3. Jullie verplichten jezelf tot geheimhouding van de door EZERO aan hen ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Als opdrachtgever verplicht je je personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

EZERO

© EZERO. Alle Rechten Voorbehouden.

EZERO, geregistreerd bij de KvK onder 54631122 en bij de belastingdienst onder NL002300275B17. Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden & onze Privacy Policy van toepassing.