Algemene Voorwaarden

Op elk van onze opdrachten zijn onze Algemene Voorwaarden allemaal van toepassing. Hieronder kunt u per productsoort ze makkelijk lezen. Door een opdracht aan te gaan gaat u automatisch akkoord met al onze voorwaarden.

EZERO, geregistreerd bij de KvK onder 54631122 en bij de belastingdienst onder NL215194871B01. Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing tenzij anders overeengekomen. Hoewel EZERO haar website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt EZERO geen aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud of interpretatie daarvan.

Algemene voorwaarden EZERO, algemeen onderdeel; van toepassing op alle opdrachten, diensten en overeenkomsten.

Definities


EZERO:    de onderneming geregistreerd bij de KvK onder 54631122, al haar personeel en andere ondernemingen handelend in haar naam. 

Opdrachtgever:    iedere natuurlijke- of rechtspersoon in opdracht van wie EZERO producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie EZERO een overeenkomst aangaat of met wie EZERO in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst. 

Overeenkomst:    iedere overeenkomst die tussen EZERO en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst; 

Producten:    alle zaken van dienstverlening en levering door EZERO, die het onderwerp zijn van een overeenkomst. 

Diensten:    alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die EZERO voor of ten behoeve van de opdrachtgever verricht. 

Opdracht:    ieder opdracht van de opdrachtgever, in welke vorm dan ook. 

Onderdelen:    door de verschillende takken van EZERO is er naast het algemene deel voor elk onderdeel aparte aanhangsel voorwaarden van toepassing, welke niet zijn te combineren met elkaar. 

Recht:    op alles van EZERO is het Nederlandse Recht van toepassing. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen, iedere opdracht & overeenkomst.

Offertes

Offertes zijn schriftelijke aanbiedingen van EZERO voor een overeenkomst, welke kunnen leiden tot afwijzing of het plaatsen van een opdracht. Deze zijn in beginsel vrijblijvend en zijn 2 weken geldig. Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Prijzen zijn in beginsel exclusief BTW.
De opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Indien er geen uitgebreide opdrachtbevestiging is ontvangen door EZERO maar de opdrachtnemer stemt ermee in om de opdracht te starten dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

Privacy

EZERO zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via samenwerking doorgeven aan derden tenzij hier nadrukkelijk schriftelijke toestemming voor is gegeven. Opdrachten kunnen wel aan het portfolio toegevoegd worden en publiekelijk getoond worden op bijvoorbeeld de website, als hier bezwaar tegen is kan dit aangegeven worden en zal EZERO dit weer verbergen. EZERO is niet aansprakelijk bij inbraak of diefstal van gegevens welke (kunnen) leiden tot schade.

Eigendom

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door EZERO te leveren of geleverde diensten te gebruiken als:
Er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichtingen
   >De opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beeindigd
   >EZERO zelf de opdracht intrekt – hiervoor hoeft geen duidelijke reden gegeven te worden
In het laatste geval is de opdrachtgever vooralsnog een vergoeding verschuldigd van 60% van de door EZERO gemaakte kosten en 100% van de kosten gemaakt door EZERO aan derden die zij niet kunnen verhalen.
De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit en promotie zoals dit gewenst is.

Betaling dient binnen 15 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door EZERO gemaakte kosten als gerechtelijke kosten, juridische bijstand en incassobureaus die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever. Mocht de opdracht, om welke reden of op welk moment dan ook, worden afgeblazen, dan is EZERO genoodzaakt een factuur van 20% van de normaal gemaakte kosten in rekening te brengen als onkosten, eveneens blijven de ontwerpen in bezit van EZERO.
Indien tijdens de uitvoeringen van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigingen of aan te vullen, zullen de partijen in onderling overleg de overeenkomst aan te passen. Indien hierover geen akkoord kan worden bereikt wordt de opdracht ontbonden en is de opdrachtgever een percentage van 60% van de door EZERO gemaakte kosten verschuldigd en 100% van de door EZERO gemaakte kosten bij derden die zij niet kunnen verhalen. Opdrachtgevers kunnen wijzigingen tijdens het project aangeven, maar dienen dit wel tijdig te doen en/anders kunnen er extra kosten met zich mee te laten brengen.

Tijdsduur

In beginsel is er geen vaste tijdsduur mogelijk overeen te komen over het voltooien van een opdracht. Uitgaande van redelijkheid kan een opdrachtgever compensatie eisen bij extreem lange leverlingstijd.

Afwijkingen

Alle opgaven van EZERO van getallen, maten, gewichten, kleur van de Producten/Diensten zijn met zorg gedaan maar EZERO kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer de opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde producten en/of diensten zodanig afwijken van de opgaven van EZERO of van de monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is, maar is vooralsnog een vergoeding verschuldigd van 30% van de door EZERO gemaakte kosten en 100% van de kosten gemaakt door EZERO aan derden.


Aansprakelijkheid

EZERO is niet aansprakelijk voor: 
   >Fouten of tekortkomingen door of namens EZERO’s externe bedrijven 
   >Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever en alle fouten en tekortkomingen die hieruit voort vloeien, dit kan tevens extra kosten met zich meebrengen. 
   >Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan EZERO 
   >Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekstgegevens indien de opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven voor het ontwerp 
   >Fouten, tekortkomingen of gebreken van prijsindicaties als op de website, in offertes of telefonisch aangegeven en kan als gevolg hiervan opdrachten ontbinden


Proceskosten

Mocht er een geschil ontstaan tussen opdrachtgever en EZERO welk niet op te lossen in anders dan door gerechtelijke procedure dan is het opdrachtgever toegestaan deze te starten volgende het Nederlandse recht. Opdrachtgever is hierdoor wel verplicht alle proceskosten te vergoeden, inclusief die van EZERO.

Algemene voorwaarden EZERO, onderdeel DESIGN


Grafisch ontwerp dat wordt gerealiseerd door EZERO gebeurd in beginsel met Open Source software, en haar hieruitvloeiende extenties. Levering van Grafisch ontwerp gebeurt in beginsel via e-mail en/of USB stick* in de op de markt gehanteerde normale formaten bij dat soort afbeelding (als .pdf, .jpg, .png, gif, etc.). EZERO kan kosten in rekening brengen als er andere formaten gewenst worden.


Het auteursrecht, vermogensrecht en volledige eigendomsrecht van de creatie(‘s) die in opdracht worden gerealiseerd door EZERO wordt overgedragen aan opdrachtgevers zodra de opdracht is afgesloten. Dit zonder voorbehoud, tenzij anders overeengekomen, in de meest volledige actuele wettelijke omvang. Opdrachtgevers hebben alle rechten waar en wanneer die ook uitgeoefend worden verworven, tenzij anders overeengekomen, en hoeven hiervoor geen extra vergoeding meer te betalen na het afsluiten van de opdracht. De volledige digitale bestanden en extra service zullen pas geleverd worden na betaling. Concepten blijven echter in handen van EZERO onder alle omstandigheden.
EZERO is niet verantwoordelijk in enige zin voor het niet kunnen verschaffen van de documenten door fouten van derden (zie aansprakelijkheid).
EZERO bied als service bij grafisch ontwerp: 
1 jaar lang kosteloze opvraag van de bestanden *

De jaaropslag wordt geactiveerd na betaling van de factuur en loopt tot de factuurdatum plus 1 jaar. Daarna biedt EZERO normaliter de mogelijkheid dit tegen betaling te verlengen. Opvraag houdt in, dat na aantoning van bewijs (als het factuurnummer), de bestanden kosteloos opnieuw digitaal kunnen worden verschaft. Dit houdt echter niet in dat er nog aan gewerkt wordt en dergelijke, dit is mogelijk, maar onder uurtarief. Vraag in deze situatie informatie aan EZERO. 
Verder kunnen extra services verstrekt worden. Informeer hiernaar bij EZERO. 


* Alleen de bestanden die overhandigt zijn, concepten worden niet als eigendom beschouwd van de opdrachtgever en zijn vrij om verwijderd te worden door EZERO. Weigering van het verschaffen van de bestanden door het niet kunnen aantonen dat u de opdrachtgever was is volledig geoorloofd door EZERO.

Algemene voorwaarden EZERO, onderdeel WEBSITES en HOSTING


Behalve in het geval dat EZERO op verzoek van de opdrachtgever voor het verstrijken van deze termijn met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen, en eventuele ‘niet goed, geld terug’ garanties, heeft de opdrachtgever die handelt als Consument gedurende zeven werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst het wettelijke recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op teruggave van het door hem aan EZERO betaalde, minus kosten gemaakt door derden die niet te verhalen zijn door EZERO.
Websites geleverd door EZERO kunnen in beginsel uit 5 soorten bestaan;

   >Vrij gestelde (bewerkte) template (hierna: VGT)
   >HardMade template (hierna: HT1)
   >HardMade template incl. 1 licentie (hierna: HT2)
   >Venture* (bewerkte) template incl. 1 licentie (hierna: VT1)
   >Venture* (bewerkte) template incl. onbeperkte licenties (hierna: VT2)
   >Website Builder (bewerkte) template (hierna: WBT)

Aan elke soort hangen eigen licenties, rechten en plichten van EZERO en de opdrachtgever, ook na betaling en voltooing van de overeenkomst. Deze worden duidelijk gemaakt tijdens de overeenkomst. Is dit niet gebeurd, dan gelden de volgende standaard licenties: VGT; footer intact houden / HT1; footer intact houden / HT2; footer intact houden+ 1 licentie, d.w.z. dat doorverkoop, doorgeven of verspreiden van de broncodes en documenten ten strengste verboden is / VT1; footer intact houden + 1 licentie, d.w.z. dat doorverkoop, doorgeven of verspreiden van de broncodes en documenten ten strengste verboden is / VT2; footer intact houden / WBT; footer intact houden. 

*deze templates kunnen codes bevatten die vergaard zijn in netwerken van webdesigners en zijn hierom extra gevoelig aan licenties verbonden; u kunt bij schending van deze producten hun licentie’s ook vervolgd worden door derden

De opdrachtgever zal de andere afnemers van onze Diensten en andere internetgebruikers niet hinderen en geen schade toebrengen aan de systemen van EZERO. In het bijzonder zal de opdrachtgever geen software uitvoeren waarvan hij weet of behoort te weten dat die EZERO, EZEROs klanten of andere internetgebruikers (kunnen) hinderen of schade (kunnen) toebrengen. In een dergelijke situatie behoudt EZERO zich het recht voor de verlening van de Dienst te onderbreken, waarvan minstens 48 uur vooraf – ook via e-mail – bericht moet worden gegeven, als er aantoonbare redenen zijn dat het gebruik van de opdrachtgever de stabiliteit, veiligheid en kwaliteit van de in gezamelijk gebruik aangeboden diensten in gevaar kan brengen. de opdrachtgever zal de Systemen van EZERO niet gebruiken voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de regels in de Nederlandse Reclame Code, de goede zeden, de openbare orde en algemeen aanvaarde normen en waarden die gelden voor communicatie over het internet. In het bijzonder zal de opdrachtgever zich onthouden van:
   > spamming en hacking;
   > het maken van inbreuk op auteursrechtelijk beschermde werken of het op andere wijze handelingen in strijd met (intellectuele eigendoms-) rechten van derden, zoals het gebruik van illegale software;
   > het opslaan van software zoals virussen en spyware;
   > het openbaar maken of verspreiden van kinderporno of godslasterlijke, racistische, beledigende of privacy schendende informatie;
EZERO behoudt zich het recht voor de dienst onmiddellijk op te schorten als het bedrijf, naar diens discretionaire oordeel of na signalering van derden, van mening is dat de opdrachtgever via de dienst activiteiten uitoefent die de verplichtingen in deze overeenkomst schenden. In dat geval moet de opdrachtgever, nadat EZERO dit, ook via e-mail, heeft gesignaleerd, onmiddellijk het onderwerp van betwisting verwijderen, of documentatie verstrekken waarmee kan worden bewezen dat diens activiteiten volledig in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften. Als de opdrachtgever niet onmiddellijk reageert, heeft EZERO het recht de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen, onverminderd het recht van EZERO op volledige betaling van de prijs, en diens recht stappen te ondernemen om eventuele schade volledig vergoed te krijgen. De opdrachtgever erkent als enige aansprakelijke te zijn voor de activiteiten die via de dienst worden verricht of rechtstreeks of indirect aan hem toerekenbaar zijn, ook als de opdrachtgever een document heeft ondertekend voor rekening van derden die hij heeft geautoriseerd de dienst te gebruiken, en met name aansprakelijk te zijn voor de inhoud en de mededelingen die op of via de diensten worden geplaatst, gepubliceerd, verspreid en verzonden. EZERO kan dus op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige daden van strafrechtelijke, civiele of bestuurlijke aard die de opdrachtgever heeft gepleegd d.m.v. de dienst. de opdrachtgever vrijwaart EZERO en zal haar schadeloosstellen, inclusief voor proceskosten, ten aanzien van aanspraken van derden, de medewerkers van EZERO daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade hebben geleden die het gevolg is van handelen of nalaten van de opdrachtgever.


WordPress

EZERO levert standaard 4 maanden support voor WordPress website’s tegen gereduceerd tarief. Door de aard van WordPress als externe CMS en de daarbijkomende beveiliging-, update- en compatibiliteitrisico’s kunnen websites falen in hun gebruik. EZERO is slechts zover verantwoordelijk als de geleverde diensten (thema, hosting, plugin, etc.) niet (meer) werken. Na 4 maanden zal voor alle verdere support 100% van de kosten in rekening worden gebracht voor eventuele (herstel-)werkzaamheden.

Algemene voorwaarden EZERO, onderdeel DRUKWERK

EZERO drukt niet zelf maar kan voor u drukwerk begeleiden indien gewenst. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden. EZERO laat dit echter doen, en regelt het contact, de ontwerpen en processen, door een externe partij. Er wordt geprobeerd zo voordelig mogelijk u drukwerk aan te bieden, maar dit is geen garantie.
In beginsel is drukwerk geen verdienpost van EZERO, het is een dienst aan klanten als extra service bij opdrachten. Daarom is het mogelijk dat bij los drukwerk bestellen of nabestellen de prijzen hoger uitvallen. EZERO mag herdruk en verzoek om te drukken altijd weigeren met elke reden die zij zien.


EZERO is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in dit drukwerk. U kunt een klacht indienen, er wordt altijd uitgegaan van redelijkheid in fouten en wij proberen u zoveel mogelijk tevreden te stellen, doch EZERO kan zich altijd beroepen op haar macht om de klacht te verwerpen en geen aansprakelijkheid op zich te nemen.

1
Hallo daar! 👋
Hoe kunnen we je helpen?
Powered by